Số lượt truy cập: 1322564
Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Minh Long - Trưởng PTN Công Trình
Học vị: TS. (ĐH Kỹ thuật Kosice, Slovakia)
Học hàm: GVCCEDUCATIONAL BACKGROUND

Education Level Year of graduation Name of Institutuion Specialization
Đại học 2004 ĐH Kỹ thuật Kosice (Slovakia) XDDD&CN
Tiến sỹ 2007 ĐH Kỹ thuật Kosice (Slovakia) Kết cấu công trình

 

TEACHING AREAS

• Reinforced concrete structures

• Fracture mechanics

• Experimental investigation

RESEARCH INTERESTS

• Steel fiber reinforced concrete (SFRC) structures

• FRP reinforced concrete structures

• Reinforced concrete structures strengthened by externally bonded FRP systems

• CFT structures

• Concrete fracture mechanics.

 

PUBLICATIONS

SCI /SCIE JOURNAL PAPERS

• Tran-Thanh Duong, Phan-Vu Phuong, Pham-Minh Thong, Nguyen-Minh Long (2018) "Repeated and Post-repeated Flexural Behaviour of Unbonded Post-tensioned Concrete T-beams Strengthened with CFRP Sheets", Journal of Composites for Construction, ASCE (Under Review).
 
• Nguyen-Minh Long, Phan-Vu Phuong,Tran-Thanh Duong, Truong Thi Phuong Quynh, Pham-Minh Thong,Ngo-Huu Cuong, Marian Rovnak (2018) "Flexural-strengthening efficiency of CFRP sheets for unbonded post-tensioned concrete T-beams", Engineering Structures, 166, 1-15.

Nguyen-Minh Long, Vo-Le Dien, Tran-Thanh Duong, Ho-Huu Chinh, Pham-Minh Thong, Marian Rovnak (2017) ''Shear capacity of unbonded post-tensioned concrete T-beams strengthened with CFRP and GFRP U-Wraps'', Composite Structures, 184, 1011-1029.
 
Nguyen-Minh Long and Marian Rovnak (2015) "Size effect in uncracked and pre-cracked reinforced concrete beams shear-strengthened with composite jackets", Composites Part B : Engineering, 78, 361-376.
 
Nguyen-Minh Long and Marian Rovnak (2013) “Punching Shear Resistance of Interior GFRP Slab-Column Connections”, Journal of Composites for Construction, ASCE, 17 (1), 2-13.
 
Nguyen-Minh Long, Marian Rovnak, Thanh Tran-Ngoc, Them Le-Phuoc (2012) “Punching Shear Resistance of Post-tensioned Steel Fiber Reinforced Concrete Flat Slabs”, Engineering Structures, 45, 324-337.
 
Nguyen-Minh Long, Marian Rovnak, Tran-Quoc Toan (2012) “Punching Shear Capacity of Interior SFRC Slab-Column Connections”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 138 (5), 613-624.
 
Nguyen-Minh Long, Marian Rovnak (2011) “New formula for estiation of shear resistance of fiber reinforced beams”, Canadian Journal of Civil Engineering, 38 (1): 23–35.
 
Nguyen-Minh Long , Marian Rovnak (2011) “Shear resistance of FRP reinforced concrete beams”, Magazine of Concrete Research, 63 (3): 215–233.
 
SCOPUS JOURNAL PAPERS
 
• Truong Thi Phuong Quynh, Phan-Vu Phuong, Tran-Thanh Duong, Dang-Dang Tung and Nguyen-Minh Long (2017) "Flexural Behavior of Unbonded Post-Tensioned Concrete T-Beams Externally Bonded With CFRP Sheets Under Static Loading", Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, https://doi.org/10.1007/978-981-10-7149-2.
 
Nguyen-Minh Long, Marian Rovnak, Tran-Quoc Toan, Nguyen Kim Khanh (2011) “Punching Shear resistance of steel fiber reinforced concrete flat slab”, Procedia Engineering, 14, 1830-1837.

DOMESTIC JOURNAL PAPERS

Nguyễn Minh Long, Đặng Đăng Tùng, Lê Minh Luân, Nguyễn Hoàng Huy, Hoàng Anh Tuấn (2018) “Đặc tính bám dính của tấm CFRP với bê tông trong các môi trường trong nhà, nước ngọt, nước muối và kiềm”, Tạp chí Xây dựng, 8, 129-133.

• Hoàng Anh Tuấn, Trần Thái Minh Chánh, Lê Văn Phước Nhân, Nguyễn Minh Long (2018) “Ứng xử bám dính của liên kết CFRP - bê tông: Ảnh hưởng của bề rộng dán tấm”, Tạp chí Xây dựng, 8, 124-128.

• Trần Thanh Dương, Trần Phi Hổ, Phan Vũ Phương, Nguyễn Minh Long (2018) “Ứng xử tĩnh của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường tấm CFRP có neo dạng U chịu ảnh hưởng bởi tải trọng lặp”, Tạp chí Xây dựng, 7, 191-198.

• Phan Vũ Phương, Trần Thanh Dương, Ngô Hữu Cường, Nguyễn Minh Long (2018) “Tương tác giữa tấm gia cường CFRP kháng uốn và cáp không bám dính trong dầm bê tông căng sau: thực nghiệm và công thức”, Tạp chí Xây dựng, 6, 38-43.

• Phan Vũ Phương, Trần Thanh Dương, Ngô Hữu Cường, Nguyễn Minh Long (2018) “Ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường tấm CFRP chịu tải trọng lặp”, Tạp chí Xây dựng, 7, 144-150.

• Võ Lê Ngọc Điền, Lương Nguyễn, Hồ Hữu Chỉnh, Nguyễn Minh Long (2018) “Ảnh hưởng tỷ số nhịp cắt và chiều cao làm việc (a/de) đến ứng xử cắt dầm bê tông ứng suất trước gia cường tấm CFRP”, Tạp chí Xây dựng, 2, 32-36.

•  Trần Thanh Dương, Phan Vũ Phương, Nguyễn Minh Long (2018) “Dự đoán khả năng kháng uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường bằng tấm CFRP’’, Tạp chí Xây dựng, 2, 33-38.

• Đặng Đăng Tùng và Nguyễn Minh Long (2017) "Hiệu quả gia cường kháng uốn của tấm CFRP trong dầm chữ T ứng suất trước có và không có dải neo CFRP dạng dải U", Tạp chí Giao thông Vận tải, 3, 37-41.

• Đặng Đăng Tùng, Võ Lê Ngọc Điền và Nguyễn Minh Long (2016) "Ảnh hưởng của cường độ bê tông đến hiệu năng gia cường kháng cắt của tấm CFRP trong dầm bê tông tiết diện chữ T ứng suất trước", Tạp chí Giao thông Vận tải, 12, 41-46.

Nguyễn Minh Long, Trịnh Lâm Minh Tiến và Trần Quốc Toàn (2015) "Hiệu quả sử dụng sợi thép trong việc cải thiện khả năng kháng cắt của dầm cao", Tạp chí Xây Dựng, 3, 106-108.

Nguyễn Minh Long và Trịnh Văn Thưởng (2015) "Ảnh hưởng của kích thước mẫu thí nghiệm và hàm lượng cốt dọc đến ứng xử chọc thủng của liên kết sàn– cột BTCT", Tạp chí Xây dựng, 5, 66-69.

• Cù Thị Hồng Yến, Võ Lê Ngọc Điền và Nguyễn Minh Long (2015) "Một công thức mới dự đoán độ võng của dầm bê tông cốt sợi thủy tinh", Tạp chí Xây Dựng, 11, 79-82.

Nguyễn Minh Long, Trịnh Lâm Minh Tiến và Trần Quốc Toàn (2015) "Một phương pháp xác định khả năng kháng cắt của dầm cao sử dụng sợi thép", Tạp chí Xây dựng, 4, 85-89.

Nguyễn Minh Long và Trần Quốc Toàn (2015) "Ảnh hưởng của cường độ bê tông đến ứng xử bám dính của tấm sợi các-bon và bê tông", Tạp chí Xây dựng, 5, 87-90.

Nguyễn Minh Long và Phan Vũ Phương (2015) "Ứng xử cắt của dầm cao có sẵn vết nứt được phục hồi bằng vật liệu CFRP: Ảnh hưởng của kích thước tiết diện", Tạp chí Xây Dựng, 3, 51-54.

• Nguyễn Minh Long, Võ Lê Ngọc Điền, Phạm Hồng Sơn và Hồ Đức Duy (2014) "Khả năng kháng nứt uốn của dầm bê tông cốt polymer sợi thủy tinh", Tạp chí Xây Dựng, 3, 103–108.

• Trần Cao Thanh Ngọc và Nguyễn Minh Long (2014) "Phân tích ứng xử nút dầm - cột bê tông cốt thép sử dụng cốt sợi dưới tác động của tải trọng ngang", Tạp chí Xây Dựng, 10, 76-78, 2014.

• Nguyễn Minh Long, Phan Trí Nhân và Trần Quang Đức (2014) "Ảnh hưởng cường độ bê tông đến hiệu quả gia cường kháng cắt của tấm FRP trong dầm bê tông cốt thép", Tạp chí Xây Dựng, 10, 62-67.

Nguyễn Minh Long và Hồ Đức Duy (2013) "Ảnh hưởng của yếu tố kích thước đến khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt thép gia cường tấm FRP", Tạp chí Xây Dựng, 10, 103-107.

INTERNATIONAL CONFERENCE PAPERS

Long Nguyen-Minh, Dang Dang Tung, Phan Vu Phuong, Ong Wee Keong, Rovňák Marián (2016), Size Effect in Shear Resistance of Pre-cracked Reinforced Concrete Deep Beams Rehabilitated by CFRP U-Strips, The fourteenth East Asia - Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC 14), 2016, Ho Chi Minh - Việt Nam.

• Cuong Ngo-Huu, Long Nguyen-Minh, Chinh Ho-Huu, Hisaya Kamura, Takayuki Nanba, Kei Nakagawa (2016), Experimental Study Of Circular Stub CFT Columns Under Axial Compression Loads, The fourteenth East Asia - Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC 14),Ho Chi Minh - Việt Nam.

Nguyen Minh Long, Tran-Quoc T., Ho-Duc D., Ho-Huu C., Trinh-Lam M. T Tien, Basem A., and Rovnak M., (2013) "Size effect on shear capacity of reinforced concrete beams strengthened by FRP U-shape jacket", The 13th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-13), Sapporo - Japan.

• Minh Tien Trinh-Lam, Toan Tran-Quoc, Nguyen-Minh Long, (2012) "Size effect in shear resistance of reinforced concrete beams strengthened by GFRP jacket", Proc. of The 5th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC), the 5th ASEAN Environmental Engineering Conference (AEEC) and the 3rd Seminar on Asian Water Environment (Asian Core Program of JSPS, NRCT and ERDT), 2012, Ho Chi Minh City - Việt Nam.

Nguyen-Minh Long, Marian Rovnák, Tran-Quoc Toan, Nguyen-Kim Khanh, (2011) “Punching shear resistance of steel fiber reinforced concrete flat slabs”, Proccedings of The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12), 24-26th January 2011, Hong Kong Special Administrative Region, China, 535-536 (with CD-rom).

Nguyen-Minh Long (2010) “Experimental study of shear behavior and capacity of FRP reinforced concrete beams”, Proc. of the 2nd Asean Civil Engineering Conference: Forward Civil Engineering for Sustainable Development in Asean Region, 11-12th Mar. 2010, Vientiane, Lao PDR, 168-177.

Nguyen-Minh Long, Marian Rovnak, Tran Quoc Toan (2009) “Study of fracture behavior of steel fiber reinforced concrete using small specimens”, Proc. of the 5th International Conference: Concrete and Concrete Structures, 15-16th Oct. 2009, Zilina, Slovakia, 167-174.

Nguyen-Minh Long, Marian Rovnak (2008) “Investigation of Fracture Properties of Steel Fiber Reinforced Concrete”, Proc. of 3rd ACF International Conference 2008: Sustainable Concrete Technology and Structures in Local Climate and Environment Conditions, 11-13th Nov. 2008, Ho Chi Minh City, Vietnam, 854-861.

Nguyen-Minh Long, Rovnak Marian (2007) “Shear Capacity of Steel Fiber Reinforced Concrete Beams,” Proc. of 3rd Central European Concrete Congress – Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures, Visegrad, Hungary, 230-233.

Nguyen-Minh Long, Rovnak Marian (2007) “Effect of Fibre Types and Volumes on Shear Strength of SFRC under Direct Shear - Double Notch Specimens,” Proc. of the 7th International Scientific Conference –Concrete Structures and Bridges, Kosice, Slovakia, 111-116.

Nguyen-Minh Long, Rovnak Marian (2007) “Shear Resistance of Steel Fiber Reinforced Concrete Beams,” Proc. of International Scientific Conference: Fibre Concrete 2007, Prague, Czech Republic, 98-101.

Nguyen-Minh Long, Rovnak Marian (2007) “Effect of Fibre Types and Volumes on Shear Capacity of Steel Fiber Reinforced Concrete Beams Specimens,” Proc. of the 7th International Scientific Conference –Concrete Structures and Bridges, Kosice, Slovakia, 105-110.

Nguyen Minh Long, Rovnak Marian (2007) “Effect of Fiber Types and Volumes on Shear Strength of SFRC under Direct Shear - Push off Specimens”, Proc. of International Scientific Conference: Fibre Concrete 2007, Prague, Czech Republic, 145-148.

DOMESTIC CONFERENCE PAPERS

• Võ Lê Ngọc Điền,Trương Thị Phương Quỳnh, Hồ Hữu Chỉnh, Nguyễn Minh Long, Tương tác giữa cường độ bê tông và tấm gia cường kháng cắt CFRP trong dầm bê tông tiết diện chữ T ứng suất trước, Hội thảo Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững (ATCESD), 9/2016, Đà Nẵng, Việt Nam.

Nguyễn-Minh Long, Võ Lê Ngọc Điền, Phạm Hồng Sơn và Đinh Lê Khánh Quốc , Ảnh hưởng của hàm lượng cốt dọc đến ứng xử nứt do uốn của dầm cốt polymer sợi thủy tinh, 13th Conference on Science and Technology – Structure & Architecture Session 2013 HCMUT, 2013, Ho Chi Minh City - Việt Nam.

• Trinh Lam Minh Tien and Nguyen-Minh Long , Shear capacity of steel fiber reinforced concrete deep beams, 13th Conference on Science and Technology – International Session 2013 HCMUT, 2013, Ho Chi Minh City - Việt Nam..

• Nguyễn Trường Diễm, Trịnh Lâm Minh Tiến, Nguyễn Minh Long, Ảnh hưởng của size-effect đến khả năng kháng cắt của dầm gia cường tấm GFRP, The 12th Conference on Science and Technology, HCMUT, 2011, Ho Chi Minh City - Việt Nam.

• Nguyen-Minh Long, Marian Rovnak, Tran Quoc Toan, Shear resistance of concrete beams reinforced GFRP bars, The 11th Conference on Science and Technology, HCMUT, 2009, Ho Chi Minh City - Việt Nam.

• Nguyen-Minh Long and Rovnak Marian, Behaviour of Steel Fiber Reinforced Concrete Beams Subject to Shear Force, Scientific Conference: Static-constructed and Structuring-physical Problems in Civil Engineering, 2006, High Tatras, Slovakia.

RESEARCH PROJECTS

A. National Projects

• Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để sửa chữa và gia cường bằng lưới sợi basalt (BRFP) và các-bon (CFRP) nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng và tuổi thọ cho các công trình cầu ở ĐBSCL, Đề tài cấp Nhà nước, 2018-2021, chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Minh Long.

• Influence of main factors on shear capacity of post-tensioned concrete T-beams strengthened by composite jackets. National Project No. 107.99-2015.30 (NAFOSTED), 2016-2018, Chair: Assoc. Prof. Nguyen-Minh Long, PhD.

• The Size Effect on Shear Capacity of Reinforced Concrete Beams Strengthened with FRP sheets. National Project No. 107.04-2012.21 (NAFOSTED), 2013-2015, Chair : Nguyen-Minh Long, PhD.

B. Ministerial projects

• Bearing capacity of reinforced concrete members strengthened by glass fiber reinforced polymer sheets. Project No. B2012-20-36, 2012-2014, Chair: Nguyen-Minh Long, PhD.

C. Provincial projects

• Nghiên cứu giải pháp sửa chữa và cải thiện khả năng chịu tải của cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu gia cường TYFO FIBRWRAP tại Đồng Tháp. Đề tài NCKH cấp Sở, 2015-2017, chủ trì : PGS. TS. Nguyễn Minh Long.

• Khảo sát thực nghiệm và đề xuất giải pháp tối ưu hóa kỹ thuật sửa chữa, nâng cấp cầu bê tông sử dụng  tấm sợi polyme gia cường ở tỉnh Cà Mau. Đề tài NCKH cấp Sở, 2016-2018, chủ trì : PGS. TS. Nguyễn Minh Long.

D. Institutional projects

• Effect of concrete compressive strength on shear strengthening effectiveness of fiber reinforced polymer sheet in steel reinforced concrete beams. Project No. T-KTXD-2015-48 (2015-2016), Chair: Nguyen-Minh Long, PhD.

• Flexural and shear behavior of GFRP reinforced concrete beams. Project No. T-KTXD-2013-53 (2013-2014), Chair: Nguyen-Minh Long, PhD.

• Punching shear behavior and capacity of steel fiber reinforced concrete slab-column connections, Project No. T-KTXD-2010-18 (2010-2011), Chair: Nguyen-Minh Long, PhD.

E. International joint projects

• Research for application of CFT columns in Vietnam. JFE-HCMUT Joint Research Project, 2014-2015, principal participant: Nguyen-Minh Long, PhD.

• Joint research of structural characteristic of CFT columns in Vietnam. JFE-HCMUT Joint Research Project, 2012-2013, principal participant: Nguyen-Minh Long, PhD.

 

CONTACT ADDRESS
Department of Structural Engineering - Faculty of Civil Engineering
B6 Building, Ho Chi Minh City University of Technology
268 Ly Thuong Kiet St., Dist. 10, Ho Chi Minh City
Tel.: (08) 38645143
E-mail: nguyenminhlong@hcmut.edu.vn

TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ