Số lượt truy cập: 1337686
Giảng viên: Trần Văn Miền - Chủ nhiệm Bộ môn
Học vị: TS
Học hàm: PGS, TS. (ĐH Chulalongkorn, Thailand + ĐH Hokkaido, Nhật Bản)

Lĩnh vực nghiên cứu

1. Mô phỏng dự đoán bộ bền của công trình BTCT làm việc trong môi trường xâm thực

2. Kỹ thuật bê tông

3. Phụ gia hóa học và vô cơ sử dụng cho công nghệ bê tông xi măng

4. Nghiên cứu tái sử dụng chất thải rắn làm VLXD

Sách đã xuất bản

Tên sách Sản phẩm của
đề tài/dự án
Nhà XB Năm XB Nơi xuất bản Tác giả /
Đồng tác giả
1. Ăn mòn và chống ăn mòn Bêtông cốt thép Đại học Quốc Gia TP.HCM 2010 trong nước Nguyễn Văn Chánh, Trần Văn Miền

Bài báo khoa học đã công bố

Tạp chí quốc tế
  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản Tác giả
chính
Sản phẩm của
đề tài/dự án
Số hiệu ISSN Điểm IF
1. Tran Van Mien, Properties of High Strength Concrete Using Steel Slag Coarse Aggregate, Asean Engineering Journal- Part C, Vol.4, No.2, , 2015 x CRA 1301 HCMUT 2286-8150  
2. Tran Van Mien, Comparison of Mechanical Properties of Fly Ash Artificial Geopolymer Aggregates with Natural Aggregate , Applied Mechanics and Materials, 754-755, 290-295, 2015     978-3-03835-434-5  
3. Tran Van Mien, Fabrication and Microstructure of Clay-Based Geopolymer Ceramic Using Powder Metallurgy Method , Applied Mechanics and Materials, 754-755, 145-150, 2015     978-3-03835-434-5  
4. Tran Van Mien, Comparison of binding capacity of binary and ternary binders, Applied Mechanics and Materials, 754-755, 336-341, 2015 x C2014-20-17 978-3-03835-434-5  
5. Tran Van Mien, Effect of Interrupting Electricity Period on Electrochemical Chloride Extraction of Reinforced Concrete, Applied Mechanics and Materials, 754-755, 342-347, 2015 x T-KTXD-2014-55 978-3-03835-434-5  
6. Tran Van Mien, Toyoharu Nawa, Boonchai Stitmannaithum, Chloride binding isotherms of various cements basing on binding capacity of hydrates, Computers and Concrete, Vol.13, No.6, 695 – 707 , 2014 x   1598-8198 thuộc SCIE .958
7. Tran Van Mien, Boonchai Stitmannaitum and Toyoharu NAWA, Prediction of chloride diffusion coefficient of concrete under flexural cyclic load, Computers and Concrete, Vol.8, No.3, 320-332, 2011 x   1598-8198 thuộc SCIE .958
8. Tran Van Mien, Boonchai Stitmannaitum and Toyoharu NAWA, Chloride penetration into concrete using various cement types under flexural cyclic load and tidal environment, The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, Vol.2, No.3, 202-214, 2009 x   1937-3260 thuộc SSCI  
9. Tran Van Mien, Boonchai Stitmannaitum and Toyoharu NAWA, Simulation of chloride penetration into concrete structures subjected to both cyclic flexural loads and tidal effects, Computers and Concrete, Vol.6, No.5, 421-435, 2009 x   1598-8198 thuộc SCIE .958
Tạp chí trong nước
  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản Tác giả
chính
Sản phẩm của
đề tài/dự án
Số hiệu ISSN Ghi chú
10. Trần Văn Miền, Trần Bá Việt, Lê Xuân Lâm, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép đến các tính chất của bê tông tính năng siêu cao, Tạp chí Xây Dựng, 8/2015, 168-171, 2015 x   0866-0762  
11. Trần Văn Miền, Nghiên cứu chế tạo vữa xi măng bù co ngót, Tạp chí Xây Dựng, 10/2015, 63-66, 2015 x   0866-0762  
12. Trần Văn Miền, Bêtông cốt sợi thép hàm lượng lớn (SIFCON), Tạp chí Xây Dựng, 10/2015, 67-70, 2015 x   0866-0762  
13. Trần Văn Miền, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch điện phân Ca(OH)2 đến hiệu quả của phương pháp điện hóa rút muối clo trong BTCT, Tạp chí Xây Dựng, 10/2015, 75-78, 2015 x   0866-0762  
14. Trần Văn Miền, Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng đến mức độ cacbonat hóa bêtông, Tạp chí Xây Dựng, 10/2015, 71-74, 2015 x   0866-0762  
15. Trần Văn Miền, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của sợi polypropylene tới tính chất co ngót của bêtông, Tạp chí Xây Dựng, Số 2, 93-96, 2014 x   0866-0762  
16. Trần Văn Miền, Nghiên cứu các tính chất của bêtông sử dụng cốt liệu xỉ sắt, Tạp chí Xây Dựng, Số 7, 125-128, 2014 x AUN/SEED-Net, CRA 1301 HCMUT 0866-0762  
17. Trần Văn Miền, Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia khoáng hoạt tính đến khả năng liên kết ion clo trong đá xi măng, Tạp chí Xây Dựng, Số 6, 118-120, 2014 x C2014-20-17 0866-0762  
18. Tran Van Mien, Dang Thi Thuy Hang and Nguyen Van Chanh, Effect of mineral admixtures on chloride binding capacity of mortars, Khoa học và Công nghệ, 2B, 1-6, 2013 x   0866 708X  
19. Trần Văn Miền, Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của chất chống thấm thẩm thấu kết tinh Lithium silicat sử dụng trong xây dựng, Tạp chí Xây Dựng, Số 12, 88-92, 2013 x   0866-0762  
20. Nguyễn Minh Tâm, Trần Văn Miền, Lê Văn Hải Châu, Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất khi gia cố bằng các loại xi măng khác nhau, Tạp chí Xây Dựng, Số 09, 105-108, 2013     0866-0762  
21. Trần Văn Miền, Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng hoạt tính đến đặc tính thẩm thấu ion clo của bê tông, Tạp chí Xây dựng, Số 10, 82-86, 2013 x   0866-0762  
22. Trần Văn Miền, Phương pháp đánh giá hiệu quả của chất chống thấm thẩm thấu kết tinh sử dụng trong xây dựng công trình ngầm, Tạp chí Xây Dựng, Số 6, 55-57, 2013 x   0866-0762  
23. Trần Văn Miền, Nghiên cứu đặc trưng nhiệt của bêtông sử dụng hàm lượng tro bay lớn, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 3+4, 51-56, 2013 x      
24. Trần Văn Miền, Nghiên cứu sử dụng xỉ sắt làm cốt liệu cho bêtông Asphalt, Tạp chí Xây Dựng, Số 4, 77-79, 2013 x   0866-0762  
25. Trần Văn Miền, Nghiên cứu thực nghiệm dự đoán mức độ gia tăng khả năng chịu nén của cột bêtông được gia cường bằng lưới sợi Carbon (CFRP), Tạp chí Xây dựng, Số 5, 59-62, 2013 x   0866-0762  
26. Trần Văn Miền, Nguyễn Thị Hải Yến, Cao Nguyên Thi, Nghiên cứu đặc tính thẩm thấu ion clo của bêtông có sử dụng xỉ lò cao, Phát triển KH&CN Đại học Quốc gia TPHCM, K2, 40-48, 2012 x   1859-0128  
27. Trần Văn Miền, Nghiên cứu phương pháp điện hóa sử dụng dung dịch điện phân LiOH để tách muối clo nhằm cải thiện độ bền chống xâm thực cho công trình bêtông cốt thép, Tạp chí Xây dựng, 7, 56-59, 2012 x   0866-0762  
28. Trần Văn Miền, Mô phỏng sự thẩm thấu ion clo vào trong bêtông sử dụng ở môi trường thủy triều biển, Tạp chí Xây dựng , 6, 87-90, 2012 x B2011-20-26 0866-0762  
Hội nghị quốc tế
  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức Tác giả
chính
Sản phẩm của
đề tài/dự án
Số hiệu ISBN Ghi chú
29. Tran Van Mien, Effect of Fly ash content on properties of Mortar, 9th APSEC and 8th ACEC, 2015, Kualalumpur - Malaysia x      
30. Tran Van Mien, Effect of Steel slag coarse aggregate replacement on property and durability of concrete, The 6th International Conference of Asian Concrete Federation, 2014, Seoul - Korea, South x AUN/SEED-Net, CRA 1301 HCMUT    
31. Tran Van Mien, Comparison of Chloride Binding Capacity of Binary and Ternary Binders, 3rd International Conference on Advanced Materials Engineering & Technology, 2014, HoChiMinh - Việt Nam x C2014-20-17    
32. Tran Van Mien, Capillary index characteristic of concrete using binary and ternary binders, The 6th International Conference of Asian Concrete Federation, 2014, Seoul - Korea, South x      
33. Tran Van Mien, Electrochemical chloride extraction of concrete using calcium hydroxide electrolyte, The 6th International Conference of Asian Concrete Federation, 2014, Seoul - Korea, South x      
34. Tran Van Mien, Effect of Interrupting Electricity Period on Electrochemical Chloride Extraction of Reinforced Concrete, 3rd International Conference on Advanced Materials Engineering & Technology, 2014, HoChiMinh - Việt Nam x      
35. Tran Van Mien, Properties of High strength concrete using Steel slag coarse aggregate, The 6th ACEC and AEEC Conference, 2013, Bangkok - Thailand x      
36. Tran Van Mien, Study on Electrochemical Chloride Extraction of Concrete, The 5th ACF Conference, 2012, Pataya - Thailand x      
37. Tran Van Mien, Investigation on Compressive Behavior of Concrete Columns Confined by Carbon Fiber Reinforced Polymer Wrap , The 5th ACF Conference, 2012, Pataya - Thailand x      
38. Tran Van Mien, Chloride Diffusion Coefficient and Charge Passed of Concretes using Different Mineral Admixtures, The 5th ACF Conference, 2012, Pataya - Thailand x      
39. Tran Van Mien, Effect of Mineral Admixtures on Capillary Index Characteristic of Concrete, The 5th ACF Conference, 2012, Pataya - Thailand x      
40. Tran Van Mien, Effect of shape of transverse cross section on confinement capacity of CFRP wrapped concrete columns, The 5th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC) & the 5th ASEAN Environmental Engineering Conference (AEEC) , 2012, HCM City - Việt Nam x      
41. Tran Van Mien, Effect of mineral admixtures on chloride binding capacity of mortars, The 5th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC) & the 5th ASEAN Environmental Engineering Conference (AEEC) , 2012, HCM City - Việt Nam x      
42. Tran Van Mien, Properties of Asphalt concrete using steel slag as aggregate, The 5th SEATUC Sumposium, 2011, Hanoi - Việt Nam x      
43. Tran Van Mien, Investigation on No fines concrete using steel slag as aggregate, The 5th SEATUC Sumposium, 2011, Hanoi - Việt Nam x      
44. Tran Van Mien, Time Dependent Diffusion of Concrete Basing on Accelerated Chloride Migration Test, The 4th ASEAN Civil Engineering Conference, 2011, Yoyakata - Indonesia x      
45. Tran Van Mien, Influence of Lithium compound on durability of concrete used for ground slab construction, The 4th ACF, 2010, Taipei - Taiwan x      
46. Tran Van Mien, Investigation on High Performance Concrete Used for Pretensioned Spun Concrete Piles, The 4th ACF, 2010, Taipei - Taiwan x      
47. Tran Van Mien, Chloride penetration into plain concrete using various cements under flexural cyclic load and tidal environment, The first International Conference in Civil Engineering of AUN/SEED-Net, 2009, Bangkok - Thailand x      
48. Tran Van Mien, Simulation of Chloride Ingress into Concrete Subjected to Tidal Environment Coupled with Flexural Cyclic Load, The 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, 2009, Chiangmai - Thailand x      
49. Tran Van Mien, Model of fatigue deformation of plain concrete under flexural cyclic load, The 21th KKCNN Symposium on Civil Engineering, 2008, NUS - Singapore x      
50. Tran Van Mien, Contribution of C-S-H and Afm hydrates to chloride binding isotherms of various cements, The 3rd ACF/VCA , 2008, HoChiMinh - Việt Nam x      
51. Tran Van Mien, Chloride binding isotherms of various cement types, The 20th KKCNN Symposium on Civil Engineering, 2007, KAIST - Korea, South x      
52. Tran Van Mien, Numerical solution to predict the chloride penetration into concrete structures in tidal environment, The 19th KKCNN Symposium on Civil Engineering, 2006, Kyoto - Japan x      
53. Tran Van Mien, Aggregate proportioning for high performance concrete in Vietnam, The 2004 International Symposium on Advanced Science and Engineering, 2004, HoChiMinh - Việt Nam x      
54. Tran Van Mien, Durability of basalte microfiber reinforced cement composite, The first International Conference of Asian Concrete Federation , 2004, Chiangmai - Thailand x      
55. Tran Van Mien, Basalte fiber reinforced high strength concrete, The 28th Coference on our World in Concrete & Structure, 2003, Singapore - Singapore x      
Hội nghị trong nước
  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức Tác giả
chính
Sản phẩm của
đề tài/dự án
Số hiệu ISBN Ghi chú
56. Trần Văn Miền, Khả năng chống va đập của bê tông cốt sợi Bazan phân tán dùng cho công trình chịu tải trọng động, Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc 2004:Công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông đặc biệt, 2004, Hà Nội - Việt Nam x      
57. Trần Văn Miền, Ứng dụng bê tông cường độ cao cốt sợi Bazan cho các công trình chịu tải trọng động, Hội Thảo Khoa Học Toàn Quốc 2003:Thông tin phát triển khoa học công nghệ bê tông ở Việt Nam,

Đề tài Nghiên cứu khoa học

A. Đề tài cấp Bộ

1. Nghiên cứu khả năng liên kết ion clo của xi măng Pooclăng sử dụng các loại phụ gia khoáng hoạt tính khác nhau.

2. Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ bền và mô phỏng dự đoán độ bền của bêtông và bêtông cốt thép trong môi trường biển.

3. Nghiên cứu tận dụng xỉ thải công nghiệp của các nhà máy luyện thép để sản xuất gạch lát vỉa hè phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường.

B. Đề tài cấp cơ sở

1. Nghiên cứu phương pháp điện hóa dùng tách muối clo nhằm tăng độ bền chống xâm thực cho công trình bêtông cốt thép.

2. Nghiên cứu ứng xử khi chịu lực nén của bêtông gia cường bao bọc bởi vật liệu composite sợi cacbon.

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguyên vật liệu thành phần đến hệ số khuếch tán ion clo trong bêtông.

4. Nghiên cứu bê tông cốt sợi Bazan để sử dụng cho các công trình đặc biệt chịu tải trọng động và trong môi trường xâm thực: cầu cảng, thủy lợi, công trình biển...

5. Nghiên cứu vật liệu bê tông thích hợp sử dụng cho công trình ở vùng đất chua mặn Đồng Bằng Sông Cửu Long.

6. Nghiên cứu sử dụng chất thải rắn trong công nghiệp làm vật liệu cách nhiệt.

7. Thiết kế công nghệ sản xuất cọc rỗng bằng bê tông cường độ cao, dự ứng lực phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng trên nền đất yếu.

8. Study on Properties of Concrete using Steel slag as coarse aggregate.

 

Liên hệ:
 

Bộ môn vật liệu xây dựng

Nhà B6, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM, Việt Nam
Tel: +84-83-8647684

Mobile: 0903810481

Email: tvmien@hcmut.edu.vn

 

TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ