Số lượt truy cập: 1322584
19
9
2016
Graduate
 
Graduate

Master of Engineering:
The Master program provides a study and advanced training on tailored and state-of-the-art topics of civil engineering. To be eligible for admission, a candidate should (i) hold a Bachelors degree or its equivalent in Civil Engineering, (ii) process an acceptable level of English proficiency, and (iii) pass an Entrance Examination of HCMUT. To qualify for the award of the Masters degree, students are required to fulfill both coursework (general, required and elective courses) and a graduating thesis. The normal period of a masters student is two years, i.e. four semesters.

 


There are ten fields of study available:

 

Graduate
 
 
 

MASTER'S DEGREE PROGRAM OF STRUCTURAL ENGINEERING

 
 
Course
Credit
Sem.
Total
theory
Assigment
Practice
Essay
Common Course
14
 
 
 
 
 
English 1
4
 
 
 
 
1
English 2
4
 
 
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
 
 
3
Required Course
30
 
 
 
 
 
Advanced numerical method
3
2
 
 
1
1

Advanced Soil Mechanics

3
3
 
 
 
1
Advanced structural mechanics
3
2
1
 
 
1
Cơ học vật rắn biến dạng
3
2
1
 
 
1
Động lực học kết cấu
3
2
 
1
 
1
Quản lý dự án xây dựng B
3
2
 
1
 
2
Kết cấu bê tông cá»'t thép nâng cao
3
2
1
 
 
2
Advanced steel structure
3
2
0.5
 
0.5
2
Bê tông cá»'t thép ứng suất trÆ°á»›c
3
2
1
 
 
3
Selected Course
11
 
 
 
 
 
Lập trình tính toán kết cấu bằng Matlab và Fortran
3
1
 
2;
 
2
Kết cấu tấm vỏ
3
2
1
 
 
2
Tính toán kết cấu tá»'i Æ°u
3
2
1
 
 
2
PhÆ°Æ¡ng pháp tiến Ä'á»™
2
2
 
 
 
3
Thesis
14
 
 
 
 
3
TOTAL
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASTER'S DEGREE PROGRAM OF GEOTECHNICAL ENGINEERING
 
 
Course
Credit

Sem.

Total
Theory
assigment
Practice

Essay

Common Course
14
 
 
 
 
 
English 1
4
 
 
 
 
1
English 2
4
 
 
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
 
 
3
Required Course
30
 
 
 
 
 
Advanced numerical method
3
2
 
 
1
1
Advanced Soil Mechanics
3
3
 
 
 
1
Construction Management
3
 
 
 
 
2
Earth Science and Earth Structures
3
3
 
 
 
1
Structural Dynamics
3
2
 
1
 
1
Consolidation Theory
3
3
 
 
 
1
Soil Dynamics
3
2
 
 
1
2
Creep of Soils
3
3
 
 
 
2
Soil and Foundation Testing
3
2
1
 
 
3
Proper Foundation Solutions
3
2
 
1
 
3
Selected Course
11/16
 
 
 
 
 
Pile Foundation
3
2
1
 
 
2
S eepage T hrough Structures
3
1
1
1
 
2
Earth Pressures and Retaining Walls
2
1
 
1
 
3
Sheet Pile Walls
3
2
1
1
 
3
Tính toán kết cấu tá»'i Æ°u
3
2
1
 
 
3
Computation of Geotechnical Problems
2
2
 
 
 
3
Thesis
15
 
 
 
 
3
TOTAL
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTER'S DEGREE PROGRAM OF BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING

 
Course
Credit
Sem.
Tổotalá»'
Theory
Assigment
Common Course
14
 
 
 
English 1
4
 
 
1
English 2
4
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
3
Required Course
33
 
 
 
Finite element method
3
2
1
1
Động lực học kết cấu
3
2
1
1
Công trình cầu Ä'ường trên nền Ä'ất yếu
3
2
1
1
Prestressed RC Long Span Bridge
3
2
1
1
Traffic Flow Theory, Landscape Design & Flexible Pavement Analysis
3
3
 
1
Quản lý dá»± án Ä'ầu tÆ° xây dá»±ng
3
3
 
2
Advanced Steel Bridges
3
2
1
2
Highway Intersection & Traffic Control
2
2
 
2
Computer Aids in Designing Highway & Bridge Structure
2
1
1
2
Advanced Bridge Pier & Abutment
3
2
1
2
Highway Assessment, Maintenance & Rehabilitation
2
2
 
3
Tunneling Enginnering
3
2
1
3
Selected course
8/16
 
 
 
Bridge Inspection, Testing & Maintenance
2
1
1
3
Road Materials
2
1
1
3
Tính toán tá»'i Æ°u kết cấu
2
2
 
3
Load Distribution Theory
2
1
1
3
Urban Roads and Urban Traffic Enginnering
2
2
 
3
Transportation Planning
2
2
 
3
Suspension Bridge Theory & Design
2
2
 
3
Các phÆ°Æ¡ng pháp hiện Ä'ại thí nghiệm nền móng công trình
2
1
1
3
Thesis
15
 
 
3
TOTAL
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTER'S DEGREE PROGRAM OF HIGHWAY ENGINERRING

 
Course
Credit
Sem.
Total
Theory
Assigment
Common Course
14
 
 
 
English 1
4
 
 
1
English 2
4
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
3
Required Course
33
 
 
 
 
3
2
1
1
 
3
2
1
1
 
3
2
1
1
 
3
2
1
1
 
3
3
 
1
 
3
3
 
2
 
3
2
1
2
 
2
2
 
2
 
2
1
1
2
 
3
2
1
2
 
2
2
 
3
 
3
2
1
3
Selected course
8/16
 
 
 
 
2
1
1
3
 
2
1
1
3
 
2
2
 
3
 
2
1
1
3
 
2
2
 
3
 
2
2
 
3
 
2
2
 
3
 
2
1
1
3
Thesis
15
 
 
3
TOTAL
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASTER'S DEGREE PROGRAM OF CONSTRUCTION MATERIALS
 
Course
Credit
Sem.
Total
Theory
Assingment
Publication
 
Common Course
14
 
 
 
 
 
English 1
4
 
 
 
 
1
English 2
4
 
 
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
 
 
3
Required Course
16
 
 
 
 
 
Advanced Construction Materials
3
 
 
3
 
1
Special Concretes
3
 
 
3
 
1
Advanced Cement Technology
3
 
 
 
 
1

Advanced Ceramic Technology

3
 
 
 
 
1
Selected topic and proposal of thesis
2
 
 
 
 
 
Literature review
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
Selected course
15
 
 
 
 
2
Advanced Mechanics of Materials
3
 
 
 
 
2
Special Concretes 3
 
 
 
 
2
Testing Methods of Microstructure and Properties of Construction Materials
3
 
 
 
 
2
Insulating Material Technology
3
 
 
 
 
2
Corrosion of Reinforced Concrete Structures
3
 
 
 
 
3
Pretressed Concrete 3
 
 
 
 
3
Project Manager
3
 
 
 
 
3
Thesis 25
 
 
 
 
 
Total
70
 
 
 
 
3
   
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
3
   
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
3, 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MASTER'S DEGREE PROGRAM OF PORTS AND MARITIME ENGINEERING

 
Course
Credit
Sem.
Total
Theory
Assigment
Essay
Common Course
14
 
 
 
 
English 1
4
 
 
 
1
English 2
4
 
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
 
3
Required Course
12
 
 
 
 
Advanced numerical method
3
2
 
1
1
Advanced Soil Mechanics
3
3
 
 
1
Experimental models and planning
3
3
 
 
1
Construction project management
3
3
 
 
1
Reseach topic 1 : Tổng quan Ä'ề tà i
2
 
 
 
1
Reseach topic 2 : Đề cÆ°Æ¡ng Ä'ề tà i
2
 
 
 
2
Selected topic
16
 
 
 
 
Hydraulics in tidal area
2
 
 
 
2
Wave dynamics
2
 
 
 
2
Construction technology for maritime structures
2
 
 
 
2
Structural Dynamics
2
 
 
 
2
Advanced port engineering
2
 
 
 
2
Maritime structures
2
 
 
 
2
Offshore platform and pipelines
2
 
 
 
3
Coastal morphodynamics
2
 
 
 
3
Reliability Theory in Coastal Engineering
2
 
 
 
3
Floating structures
2
 
 
 
3
Computer Methods in Port Engineering
2
 
 
 
3
Sheet Piles Walls
2
 
 
 
3
Bêtông cá»'t thép dá»± ứng lá»±c
2
 
 
 
3
GPS Technique for Marine Construction
2
 
 
 
3
Turbulent flow
2
 
 
 
3
Thesis
25
 
 
 
3, 4
TOTAL
71
 
 
 
 
 
GHI CHÚ
  • Các môn học tá»± chọn chuyên ngà nh: - Cấu trúc: 30% GD+70% TN,TH, Báo cáo chuyên Ä'ề.
    Sẽ Ä'ược mở trong HK2 hay HK3 của chÆ°Æ¡ng trình Ä'à o tạo.
 
 
 
 
 
 
 
MASTER'S DEGREE PROGRAM OF WATER RESOURCEs ENGINEERING
 
Course
Credit
Sem.
Total
Theory
Assigment
Essay
Common Course
14
 
 
 
 
English 1
4
 
 
 
1
English 2
4
 
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
 
3
Required Course
16
 
 
 
 
Advanced numerical method
3
2
 
 
1
Advanced Soil Mechanics
3
2
 
 
1
Experimental models and planning
3
2
 
 
1
Construction project management
3
2
 
 
1
Báo cáo tổng quan về hướng nghiên cứu
2
 
 
 
1
Tên Ä'ề tà i và Ä'ề cÆ°Æ¡ng Th.S
2
 
 
 
2
Môn học tự chọn chuyên ngà nh
15
 
 
 
 
River hydraulics
3
30%
 
03 bà i báo
2
River hydraulics
3
30%
 
03 bà i báo
2
Hydrological modelling
3
30%
 
03 bà i báo
2
Hydropower
3
30%
 
03 bà i báo
2
Advanced hydraulic structures
3
30%
 
03 bà i báo
2
Land use by hydraulic measures (?)
3
30%
 
03 bà i báo
2
Quản lý dự án VLXD và XD
3
30%
 
03 bà i báo
2
Thesis
25
30%
 
03 bà i báo
3, 4
TOTAL
71
 
 
 
 
 
GHI CHÚ
  • Các môn học tá»± chọn chuyên ngà nh: - Cấu trúc: 30% GD+70% TN,TH, Báo cáo chuyên Ä'ề.
    Sẽ Ä'ược mở trong HK2 hay HK3 của chÆ°Æ¡ng trình Ä'à o tạo.
 
 
 
 
 
 
 

MASTER'S DEGREE PROGRAM OF GEOMATICS ENGINEERING

 
Course
Credit
Sem.
Total
Theory
Assigment
Practice/ Lab
Essay
Common Course
14
 
 
 
 
 
English 1
4
 
 
 
 
1
English 1
4
 
 
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
 
 
3
Selected course
16
 
 
 
 
 
Geodetic Datums
3
2
1
 
 
1
Processing techniques for Surveying data
3
2
 
1
 
1
Global Positioning System ( GPS )
3
1
 
1
1
1
Advanced Topics for Applied Surveying (GPS)
3
2
 
1
 
1
Topic 1
2
 
 
 
2
2
Topic 2
2
 
 
 
 
2
Selected course
15
 
 
 
 
 
The Earth Gravitation
3
1
 
1
1
2
Remote Sensing
3
2
 
1
 
1
Advanced Topics for GPS
3
1
 
1
 
3
Deformation Monitoring Techniques
3
 
 
2
1
3
Marine Geodesy
3
1
 
1
1
3
Advanced Cartography
3
2
 
 
1
1
Digital Photogrammetry
3
1
 
1
1
3
Digital Imagery Processing
3
2
 
1
 
3
Apply Neural Network to RS
3
1
 
1
1
3
RS Workshop
3
 
 
2
1
3
Methods of Evaluation
3
1
 
1
1
3
Selected course 2
3
1
 
1
1
3
Thesis
15
 
 
 
 
3, 4
TOTAL
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTER'S DEGREE PROGRAM OF MAPING REMOTE SENSING AND GIS

 
Course
Credit
Sem.
Total
Theory
Assigment
Practice
Essay
Common Course
14
 
 
 
 
 
English 1
4
 
 
 
 
1
English 2
4
 
 
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
 
 
3
Required Course
17
 
 
 
 
 
Spatial Data Analysic
3
2
1
 
 
1
GIS Project Management
2
2
 
 
 
1
Advanced Cartography
2
2
 
 
 
1
Remote sensing
3
2
 
1
 
1
Advanced Topics for Applied Surveying
3
2
 
1
 
1
Topic 1
2
 
 
 
2
2
Topic 2
2
 
 
 
 
2
Selected course
15
 
 
 
 
 
Digital Imagery Processing
3
2
 
1
 
3
Spatial Database
3
1
 
1
1
3
GIS Workshop
3
 
 
2
1
3
Deformation Monitoring Techniques
3
 
1
1
1
3
GIS Data Management
3
1
 
1
1
3
GIS progamming
3
1
 
1
1
3
Geodetic Datums
3
1
 
1
1
1
Applying GIS to Urban
3
1
 
1
1
3
RS Workshop
3
 
 
2
1
3
Neural Network and Fuzzy logics
3
1
 
1
1
3
Selected course 2
3
 
 
2
1
3
Thesis
25
 
 
 
 
3, 4
TOTAL
71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTER'S DEGREE PROGRAM OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

 
Course
Credit
Sem.
Total
Theory
Practice
Common Course
14
 
 
 
English 1
4
 
 
1
English 2
4
 
 
2
Philosophy 1
3
 
 
2
Philosophy 2
3
 
 
3
Required Course
32
 
 
 

Quantitative
Analysis for
Construction
Management.

3
2
1
1
Thá»'ng kê ứng dụng trong quản lý xây dá»±ng
2
1.5
0.5
1
Công nghệ thi công và xu thế phát triển
3
2
1
1
Phân tích kinh tế Ä'ầu tÆ° xây dá»±ng
2
1.4
0.6
1
Các nguyên lý của quản lý xây dựng
3
2
1
1
Tổ chức lông Ä'á»™ng và năng suất lao Ä'á»™ng trong thi công xây dá»±ng
3
2
1
1
Giám sát và kiểm Ä'ịnh công trình
3
2
1
3
Tổ chức và kế hoạch hoá sản xuất xây dựng
3
2
1
2
Sửa chữa và nâng cấp công trình
2
1.5
0.5
2
Quản lý dự án xây dựng A
3
2
1
2
Quản lý tà i chính trong xây dựng
3
2
1
3
Kỹ thuật thi công các công trình Ä'ặc biệt
2
2
 
3
Selected course
9/17
 
 
 
Sản xuất tính toán và kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng trên công trường
2
1.5
0.5
3
Quản lý hệ thá»'ng thông tin trong xây dá»±ng
2
1
1
3
Tính toán tá»'i Æ°u kết cấu
2
1.5
0.5
3
Các chủ Ä'ề và phÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu trong quản lý xây dá»±ng
2
1.5
0.5
3
Quản lý thiết bị trong xây dựng
2
1.5
0.5
3
Luật xây dá»±ng và quy chế Ä'ấu thầu
2
1.5
0.5
3

Advanced
Numerical
Method.

3
2
1
2
Bê tông cá»'t thép ứng suất trÆ°á»›c
2
1.5
0.5
3
Nền móng công trình Ä'ặc biệt
2
1.5
0.5
3
Thesis
15
 
 
4
TOTAL
70
 
 
 
 
 
 
 
TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ